931 593 404 info@empresarium.cat

POLÍTICA DE PRIVACITAT, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONDICIONS D’ÚS

La informació que com a usuari proporcioni a través d’aquesta web queda protegida en els termes d’aquesta política de privacitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

TITULAR WEB
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic ISJ ASSESSORS MOLINS 2012 SLU. En qualitat de titular del
website www.empresarium.cat li comunica les dades identificatives exigides per la Llei esmentada.
Denominacion social: ISJ ASSESSORS MOLINS 2012 SLU
CIF: B65812109
Dades d’inscripció: Registre Mercantil de la ciutat de Barcelona al tom 43210
general, foli 97 full número 427074 inscripció 1 Propietària de la marca
EMPRESARIUM MDR
Adreça de correu electrònic: info@isjassessors.com
Domicili social: AVINGUDA VALÈNCIA, 18-20 MOLINS DE REI. (C.P.08750) Barcelona
La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les
obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini
www.empresarium.cat les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.
L’informem que les dades que ens facilita no seran cedides en cap cas sense si expressa
autorització. I seran tractades dins de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (LOPD) Seran
incloses en un fitxer informàtic denominat clients, La funció de recaptar aquestes dades és poder
elaborar un pressupost, informar dels nostres serveis i productes de la nostra empresa. I al
signar aquest formulari estan acceptant expressament la recepció dels mateixos, per qualsevol
mitjà de comunicació. La conseqüència de no emplenar degudament aquest formulari seriosa que
no tindria accés als nostres serveis ni promocions. El responsable d’aquest fitxer és ISJ
ASSESSORS MOLINS 2012 SLU amb CIF B65812109, amb domicili a efectes de notificacions a la
AVINGUDA VALÈNCIA, 18-20 de MOLINS DE REI. (C.P.08750) Barcelona.
L’informem que les seves dades no seran cedides a cap altra companyia.
Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi
derivada d’aquest formulari.

Exercici de drets

Vostè té dret a l’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, de
seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça abans indicada o per correu electrònic
a info@isjassessors.com. Tots els seus dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de
dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessàries per a
les fins que van motivar la seva recollida.

ISJ ASSESSORS MOLINS 2012 SLU no serà responsable d’incidències sobre dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència de l’Usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves contrasenyes d’accés o de les seves pròpies dades personals. El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui.

Com a usuari accepta i garanteix que les dades personals que faciliti són veraces, sent l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a ISJ ASSESSORS MOLINS 2012 SL com a responsable d’aquest web o un tercer, si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones causant engany, dany o perjudici.
Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquesta web, com a usuari ha d’acceptar haver llegit aquesta política de privacitat i les condicions d’ús d’aquesta web, amb la finalitat de prestar el seu exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

En el cas que per a l’enviament d’informació sol·licitada sigui necessària la transferència internacional de dades, la mera sol·licitud i acceptació d’aquesta política de privacitat significa que consent expressament la referida transferència. Procurem sempre utilitzar eines segures els servidors es trobin preferiblement a Espanya, o, si no en algun estat membre de la Unió Europea, o bé que compleixin la legalitat europea d’acord amb les guies i recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No farem servir les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sol·licitada mitjançant el seu consentiment exprés.

Search